e-ISSN 1302-7476
Sertleşme Reaksiyonu Tamamlanan Farklı Kuafaj Materyallerinin Antibakteriyel Etkinliği [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 109-115 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.24392

Sertleşme Reaksiyonu Tamamlanan Farklı Kuafaj Materyallerinin Antibakteriyel Etkinliği

Dilek Akın1, Mustafa Ateş2, Çiğdem Atalayın Özkaya1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyolojianabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; sertleşme reaksiyonu tamamlanan farklı kuafaj materyallerinin Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus ve Enterococcus faecalis’e karşı antibakteriyel etkinliğini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada dört farklı kuafaj materyalinin (Dycal-Dentsply, TheraCal LC-Bisco, ProRoot MTA-Dentsply ve Biodentine-Septodont) sertleşme reaksiyonu sonrası antibakteriyel etkinliği agar-difüzyon yöntemiyle test edildi. Materyallerden üretici önerileri doğrultusunda, plastik kalıplarda standart disk şeklinde örnekler hazırlandı (n=6). Agarlı besiyerinde (Tyriptic Soy Agar-Merck) hazırlanan kuyucuklara örnekler yerleştirildi. 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyon sonrası materyal çevresinde oluşan inhibisyon zonları ölçülerek antibakteriyel aktivite değerlendirildi.
BULGULAR: Test edilen kuafaj materyallerinden sadece Dycal grubunda 24, 48 ve 72. saatte Streptococcus mutans’a karşı sınırlı bir inhibisyon zonu (16±1 mm) oluşumu saptandı. Diğer gruplarda ise inhibisyon zonu oluşumu gözlenmedi (0 mm). Biodentine grubunda Enterococcus faecalis’e karşı sınırlı bir difüzyon izlenmesine rağmen, inhibisyon zonu oluşumu ile sonuçlanmadığı belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu in vitro çalışmanın sınırları dahilinde; test edilen kuafaj materyallerinin sertleşme reaksiyonu sonrası antibakteriyel aktivite göstermedikleri saptanmıştır. Sadece Dycal grubunda Streptococcus mutans’a karşı sınırlı bir inhibisyon zonu oluşumu gözlenmiştir. Kuafaj materyallerinin antibakteriyel etki mekanizmasının anlaşılması ve ideal kuafaj materyali arayışı doğrultusunda antibakteriyel etkinliği yüksek kuafaj materyali geliştirilmesi için ileri araştırmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, pulpa kuafajı, dental materyal

Antibacterial Activity of Different Pulp Capping Materials After Completed Setting Reaction

Dilek Akın1, Mustafa Ateş2, Çiğdem Atalayın Özkaya1
1Ege University School Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry,ızmir
2Ege University Faculty Of Science, Department Of Fundamental And Industrial Microbiology, Izmir

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the antibacterial activity of different pulp-capping materials after completed setting reactions against Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus and Enterococcus faecalis.
METHODS: The antibacterial activity of four materials (Dycal-Dentsply, TheraCal LC-Bisco, ProRoot MTA-Dentsply and Biodentine-Septodont) was tested by agar-diffusion method. The standardized disc-shaped specimens were prepared in plastic-molds in accordance with the manufacturers’ instructions (n=6). The specimens were placed in the wells prepared in agar-medium (Tyriptic Soy Agar-Merck) after completed setting reaction. Antibacterial activity was evaluated by measuring the inhibition zones around the materials after 24, 48 and 72 hours of incubation.
RESULTS: Among the materials, limited inhibition zone (16±1 mm) against Streptococcus mutans was detected only in Dycal group at 24, 48 and 72 hours. The limited diffusion was observed against Enterococcus faecalis in Biodentine group, but this did not result with inhibition zone.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the limitations of this in vitro study; the tested pulp-capping materials did not represent antibacterial activity after the completed setting reaction. A limited zone of inhibition against Streptococcus mutans was observed only in Dycal group. Further studies are necessary to clarify the antibacterial-action mechanism of pulp-capping materials and to develop innovative materials with high antibacterial activity.

Keywords: Antibacterial, pulp capping, dental material

Dilek Akın, Mustafa Ateş, Çiğdem Atalayın Özkaya. Antibacterial Activity of Different Pulp Capping Materials After Completed Setting Reaction. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 109-115

Sorumlu Yazar: Dilek Akın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale