e-ISSN 1302-7476
Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Kök Kanallarında Oluşturduğu Defektlerin İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 164-169 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.09326

Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Kök Kanallarında Oluşturduğu Defektlerin İncelenmesi

Mehmet Emin Kaval1, İlknur Kaşıkçı Bilgi1, Gözde Kandemir Demirci1, Pelin Güneri2, Mehmet Kemal Çalışkan1
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: El eğeleri, nikel-titanyum döner eğeler ve resiprokal sistemler ile kök kanallarının genişletilmesi sonrası, kök dentininde meydana gelen defektlerin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamizda aynı boyutta, kök ucu gelişimi tamamlanmış, 60 adet maksiller santral kesici diş kullanıldı. Herhangi bir işlem uygulanmayan 12 adet diş kontrol grubunu oluşturdu ve kalan 48 adet diş her grupta 12 adet diş olacak şekilde 4 farklı gruba ayrıldı. Dişler Hedström tipi el eğeleri, Protaper Universal (PTU) (Dentsply Maillefer, Balligues, İsviçre), Reciproc (VDW, Münih, Almanya) ve Twisted File Adaptive (TFA) (SybronEndo, Orange, CA) sistemleri ile şekillendirildi. Dişlerden, apeksten 3, 6 ve 9 mm uzaklıkta olacak şekilde kesitler alındı ve örnekler 25 X büyütme altında steoromikroskop ile incelendi. Örnekler deney gruplarını bilmeyen iki gözlemci tarafından değerlendirildi. Gözlemciler arası uyum Kappa testi ile, deney grupları arasındaki fark ise Ki kare testi ile istatistiksel olarak analiz edildi (α= 0,05).
BULGULAR: Reciproc grubunda, TF Adaptive ve kontrol grubuna göre daha fazla sayıda defekt meydana geldi (P < 0.05). Gruplar arasında yapılan diğer tüm karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (P > 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu ex vivo çalışmanın sınırları dahilinde, dentin defektlerinin dağılımı incelendiğinde, TFA sistemini geniş ve düz köklü dişlerin kök kanal genişletmesinde güvenli bir şekilde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, araştırmamızda elde edilen bulguların klinik çalışmalarla da değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: resiprokal sistemler, defekt, kök kanal şekillendirmesi

Evaluation of Dentinal Defects After Different Root Canal Preparation Techniques

Mehmet Emin Kaval1, İlknur Kaşıkçı Bilgi1, Gözde Kandemir Demirci1, Pelin Güneri2, Mehmet Kemal Çalışkan1
1Department of Endodontology, School of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey
2Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate dentinal defects after root canal preparation with hand files, NiTi rotary and reciprocating systems using sectioning method.
METHODS: Sixty extracted maxillary central incisors with similar dimensions, mature apices and straight root canals were used in this study. Twelve teeth were left unprepared, remaining 48 teeth divided into four groups (n=12) and were instrumented using one of the following instrumentation techniques: Hedström files using a step-back technique, ProTaper Universal (PTU), Reciproc, and Twisted File Adaptive (TFA) systems. All the roots were horizontally sectioned 3, 6 and 9 mm from the apex and the slices were viewed under a stereomicroscope at a magnification of 25 X and photographed. Specimens with dentinal defects were determined by two examiners who were blinded to the experimental groups. Kappa test was used for inter-examiner reliability. Chi-square test was used for the evaluation of the difference between the groups (α= 0,05).
RESULTS: The formation of the cracks in Reciproc group were significantly higher compared to the control group and the TF Adaptive group (P < 0.05). All other comparisons between the tested instruments did not show significant differences (P > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Under the limitations of the present ex vivo study, the evaluation of the presence of the cracks revealed that TFA instruments can be used safely for preparation of straight and large root canals. Further studies are required to provide these results in clinical conditions.

Keywords: reciprocal systems, defect, root canal preparation

Mehmet Emin Kaval, İlknur Kaşıkçı Bilgi, Gözde Kandemir Demirci, Pelin Güneri, Mehmet Kemal Çalışkan. Evaluation of Dentinal Defects After Different Root Canal Preparation Techniques. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 164-169

Sorumlu Yazar: Gözde Kandemir Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale