e-ISSN 1302-7476
Üniversal Adezivlerin İki Farklı Rezin Simanın Dentine ve Mineye Bağlanma Mukavemeti Üzerine Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 31-37 | DOI: 10.5505/eudfd.2024.05914

Üniversal Adezivlerin İki Farklı Rezin Simanın Dentine ve Mineye Bağlanma Mukavemeti Üzerine Etkisi

Semiha Ekrikaya1, Sezer Demirbuğa2, Burhanettin Avcı3, Aysun Tuğçe Akbaş4
1Nimet Bayraktar Oral and Dental Health Center, Kayseri, Turkey
2Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi, Kayseri/TÜRKİYE.
3Private Dental Clinic, Kayseri, Turkey
4Alsancak Oral and Dental Health Center, İzmir, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, üniversal adezivlerin rezin simanların dentin ve mineye bağlanma mukavemetine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 60 adet yeni çekilmiş insan üst kesici dişinin fasiyal mine yüzeyi ve 60 adet yeni çekilmiş insan alt üçüncü azı dişinin orta koronal dentin yüzeyi kullanıldı. Uygulanan adeziv ve simana göre her dişte 2 numune olacak şekilde rastgele 20 grup (n=12) oluşturuldu. Mine yüzeyine %37 fosforik asit 30 saniye uygulandı, dentin yüzeyine asit uygulanmadan üniversal adeziv uygulanarak rezin siman örnekleri Tygon tüpleri ile bağlandı. Çalışmada RelyX U200 (3M ESPE,Almanya) ve VariolinkN (Ivoclar Vivadent,Liechtenstein) rezin simanlar ile Single Bond Universal (3M ESPE,Almanya), All Bond Universal (Bisco,ABD), Clearfil Universal (Kuraray,Japonya) ve FuturabondU (Voco,Almanya) adezivler kullanıldı. Numuneler 5000 termal döngüye tabi tutularak üniversal test makinesinde mikro-makaslama bağlanma testi gerçekleştirildi. Kopma tipleri Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile belirlendi. Elde edilen veriler Tek Yönlü ANOVA ve Tukey Post-Hoc testleri ile değerlendirildi(p<0.05).
BULGULAR: Üniversal adezivler rezin simanların bağlanma dayanımını istatistiksek anlamlı şekilde artırdı. Ayrıca mine gruplarındaki bağlanma dayanımı dentin gruplarından daha yüksekti. Mine de (13.5±2.8) ve dentin de (4.9±1.6) en düşük bağlanma dayanımı RelyX U200 rezin simanın adeziv uygulanmadan kullanıldığı grupta görüldü(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klinik uygulamalarda mineye ve dentine bağlanma dayanımını artırmak amacıyla rezin simantasyon öncesi üniversal adezivler tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Dentine, enamel, resine cement, universal adhesives.

The Effect of Universal Adhesives on Bond Strength of Two Different Resin Cement to Dentine and Enamel

Semiha Ekrikaya1, Sezer Demirbuğa2, Burhanettin Avcı3, Aysun Tuğçe Akbaş4
1Nimet Bayraktar Oral and Dental Health Center, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Kayseri, Turkey
3Private Dental Clinic, Kayseri, Turkey
4Alsancak Oral and Dental Health Center, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to investigate the effect of universal adhesives on the bond strength of resin cements to enamel-dentine.
METHODS: In this study,facial-enamel surface of 60 freshly extracted human upper-incisors and middle-coronal dentine surface of 60 freshly extracted human lower third-molars were used.According to applied adhesive and cement,20 groups (n=12) were randomly formed, with 2 samples each tooth.Phosphoric acid (37%) was applied to enamel surface 30 seconds,universal adhesive was applied to the dentine surface without applying acid,and resin cement samples were bonded with Tygon tubes.RelyXU200 (3M ESPE,Germany) and VariolinkN (Ivoclar Vivadent,Liechtenstein) resin cement were used with Single Bond Universal (3M ESPE,Germany),All Bond Universal (Bisco,USA),Clearfil Universal (Kuraray,Japan) and FuturabondU (Voco,Germany) adhesives were used.After the samples were subjected 5000 thermal-cycles,micro-shear bond test was performed on universal testing machine.Fracture types were determined by Scanning Electron Microscopy(SEM).Obtained data were evaluated with One-Way ANOVA and Tukey-Post-Hoc tests(p<0.05).
RESULTS: Universal adhesives increased bond strength of resin cement statistically significantly.In addition,bond strength enamel groups was higher than dentine groups.The lowest bond strength in enamel(13.5±2.8) and dentine(4.9±1.6) was observed group where RelyXU200 resin cement was used without applying adhesive(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In clinical applications,universal adhesives can be preferred before resin cementation in order to increase bond strength to enamel-dentine.

Keywords: Dentin, mine, rezin simanlar, üniversal adezivler.

Semiha Ekrikaya, Sezer Demirbuğa, Burhanettin Avcı, Aysun Tuğçe Akbaş. The Effect of Universal Adhesives on Bond Strength of Two Different Resin Cement to Dentine and Enamel. EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 31-37

Sorumlu Yazar: Semiha Ekrikaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale